گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان

طراحی و اجرای پروژه نمای آقای صادقی در شهرک لاله

طراح:
محمدحسین سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما
موقعیت پروژه:
کرمان-شهرک لاله
کارفرما:
آقای صادقی
استراتژی:
مدرن
زمان انجام پروژه:
1398