گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
محمدحسین سیدین
نوع پروژه:
طراحی نمای گالری اتومبیل
موقعیت پروژه:
کرمان-بلوار شیراز
کارفرما:
آقای جوادی
استراتژی:
کلاسیک(رومی)
زمان انجام پروژه:
1400