گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
محمدحسین سیدین
نوع پروژه:
طراحی داخلی
موقعیت پروژه:
سیرجان
کارفرما:
بیمارستان علی بن ابیطالب
استراتژی:
مدرن
زمان انجام پروژه:
1399

طراحی داخلی مرکز جراحی علی بن ابیطالب اولین فاز از بیمارستان 4000مترمربعی علی بن ابیطالب ع میباشد،که در شهرسیرجان در حال ساخت میباشد.

طراحی داخلی این مجموعه در این فاز نزدیک به 1000مترمربع انجام شد.طراحی فضاهایی نظیر اتاق های بستری،لابی ها،اتاق مدیریت،ریکاوری،اتاق عمل ها،اتاق پزشک،اتاق استراحت پرستاران و …