گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
محمدحسین سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما
موقعیت پروژه:
کرمان
کارفرما:
آقای فرهادی
استراتژی:
مدرن
زمان انجام پروژه:
1401

طراحی نمای مدرن پروژه مسکونی 

که با متریالهای سیمان سفید،سنگ،چوب و فلز انجام شد.