گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
محمدحسین سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما
موقعیت پروژه:
کرمان-بلوار حجهوری اسلامی
کارفرما:
آقای مهندس بحرینی
استراتژی:
مدرن
زمان انجام پروژه:
1399