گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
محمدحسین سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما
موقعیت پروژه:
کرمان-بلوار فارابی
کارفرما:
آقای مهندس نجفی
استراتژی:
کلاسیک(رومی)
زمان انجام پروژه:
1399