گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
معمار:
محمد خانی
نوع پروژه:
طراحی داخلی
مدت زمان:
6 ماه
مشتری:
مهدی محمدی
استراتژی:
مینیمالیستی
تاریخ:
22 دی، 1399

[30مترمربع]

اتاق خواب

[22مترمربع]

حمام

[28مترمربع]

فضای کاری

[15مترمربع]

محوطه آشپزخانه